Protokoll fört vid SPF Tanumskustens årsmöte den 21 febr. 2019

 

Parentation.

Ordf. Marianne Welander läste upp namnen på de medlemmar som avlidit under 2018 fram till dags dato och läste därefter en dikt av  Pär Lagerkvist. Därefter hölls en tyst minut. Minnesstunden inramades med sång av Kustkören under ledning av Sven Alfredsson.

 

§ 1. Mötets öppnande.

Ordförande Marianne Welander förklarade mötet öppnat.

§ 2. Val av ordf. för mötet.

Ordf. Marianne Welander valdes att leda mötet.

§ 3. Val av sekreterare för mötet.

Till sekreterare för mötet valdes Lars Engberg

§ 4. Val av justerare och rösträknare för mötet.

Till att justera dagens protokoll valdes Sture Engberg och Lennart Fredlund.

§ 5. Godkännande av mötets stadgeenliga kallelse.

Årsmötet godkände att kallelsen till mötet skett enligt stadgarna.

§ 6 Godkännande av dagordningen.

Mötet beslöt att godkänna den presenterade dagordningen för mötet.

§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2018.

Mötessekreterare Lars Engberg föredrog delar av styrelsens verksamhetsberättelse för 2018. Mötet godkände verksamhetsberättelsen som kunde läggas till handlingarna.

§ 8 Revisorernas berättelse.

Ingen av revisorerna var närvarande på mötet varför ordf. föredrog revisorernas berättelse gällande 2018 års verksamhet.

 

 

§ 9 Fastställande av resultat och balansräkning för 2018 samt budget för 2019.

Föreningens kassör, Bengt-Åke Ahlsen föredrog  årsbokslut för 2018 samt budget för 2019. Årets resultat visar på 38.745:- och i balansräkningen skrevs tillgångarna till 260.153:-. Mötet  godkände 2018 års bokslut och budget för 2019. I samband med redovisningen fick styrelsen  en fråga från Asta Högberg  gällande av för annonskostnader.

§ 10 Beslut om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen för verksamhetsåret 2018.

Mötet beslöt att bevilja styrelsen full ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

§ 11 Godkännande av ersättning till styrelsen och kommitteledamöter.

Ordföranden Marianne Welander informerade mötet om att ingen ersättning skall utgå till styrelse och kommitteeledamöter  för 2019.

§ 12 Godkännande av verksamhetsplan för 2019.

Mötessekreterare Lars Engberg läste upp verksamhetsplanen för 2019 som godkändes av mötet.

§ 13 Behandling av inkomna  motioner.

Inga motioner har inkommit till årsmötet.

§ 14 Beslut om årsavgift för år 2020.

Mötet beslöt enligt styrelsens förslag att årsavgiften för år 2020 skall vara oförändrat,dvs 220:-.

§ 15 Beslut om antal ledamöter i styrelsen.

Mötet beslöt att antalet ledamöter skall vara 8. Ordf. plus 8 ledamöter.

§ 16 Val av ordförande i föreningen för år 2019.

Mötet beslöt att enligt valberedningens förslag välja Per-Axel Karlsson till ordförande för verksamhetsåret 2019.

§ 17 Val av 4 styrelseledamöter för år 2019 och 2020.

Mötet beslöt enligt valberedningens förslag omval på Ulla Andersson, Monica Dahlberg, Bengt-Åke Ahlsen och Bertil Engberg för år 2019 och 2020.

§ 18 Val av revisorsersättare för 2019 och 2020.

Mötet valde John ”sko” Johansson till revisorsersättare för år 2019 och 2020.

§ 19 Val av ombud till distriktets årsstämma 2019.

Mötet beslöt att styrelsen utser det antal ledamöter som föreningen har mandat till och vilka som skall närvara på stämman 2019.

 

§ 20 Val av representant och ersättare i KPR (kommunens pensionsråd).

Mötet beslöt att enligt valberedningens förslag välja Gunnar Simonsson som ordinarie led. samt Folke Åsberg som ersättare.

§ 21 Beslut om antal ledamöter i valberedningen.

Mötet beslöt valberedningen skall bestå av 3 ledamöter.

§ 22 Val av valberedning.

Mötet valde Folke Åsberg som ordf. i valberedningen för 2019 och 2020, samt Monica Hurtig för 2019 och 2020 och Inger Friis för 2019.

§ 23 Övriga frågor.

Marita Isaksson ställde en fråga gällande utegymmets underhåll och antalet besökare. Bengt-Åke Ahlsen svarade på frågan och redogjorde för hur gymmet sköttes. Det skall inom kort bytas ut några stationer mot lättare att använda. Marita Isaksson hade en fråga eller undran om de pensionärer som bor ensamma skulle kunna få hjälp med besök m.m.

§ 24 Mötets avslutande.

Ordföranden Marianne Welander förklarade mötet avslutat, och överlämnade därmed klubban till föreningens nya ordf. Per-Axel Karlsson.

Marianne uppvaktades med blommor av styrelseled. Ulla-Britt Ljunggren och Lars Engberg för sitt skickliga arbete som föreningens ordf.

 

Marianne Welander                                                                            Lars Engberg

Ordförande                                                                                            Sekreterare

 

 

 

Sture Engberg                                                                                         Lennart Fredlund

Justerare                                                                                                  Justerare