Protokoll fört vid SPF Tanumkustens årsmöte den 15 febr. 2018

§ 1. Parentation
Ordf. Marianne Welander tände ett ljus och läste namnen på de 11 medlemmar som avlidit under 2017. Därefter hölls en tyst minut och Marianne läste dikten ”Fåglarna” av Solveig von Schoultz

Minnesstunden inramades med sång av Kustkören under ledning av Sven Alfredsson.

§ 2. Mötet öppnas.
Ordförande Marianne Welander. förklarade mötet öppnat.

§ 3. Val av ordförande för mötet.
Till ordförande för mötet valdes Marianne Welander.

§ 4. Val av sekreterare för mötet.
Till sekreterare för mötet valdes Arne Sandelin.

§ 5. Val av justerare och rösträknare för mötet.
Till att justera dagens protokoll valdes Rita Engberg och Lars Engberg.

§ 6. Godkännande av mötets stadgeenliga kallelse.
Årsmötet godkände att kallelsen till mötet skett enligt stadgarna.

§ 7. Godkännande av dagordningen.
Mötet beslöt att godkänna den presenterade dagordningen för mötet.

§ 8. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2016.
Sekreterare Arne Sandelin föredrog delar av styrelsens verksamhetsberättelse för 2017.

Hela verksamhetsberättelsen finns på hemsidan och kommer senare att publiceras i Matrikeln 2018.

Mötet godkände verksamhetsberättelsen som kunde läggas till handlingarna.

§ 9. Revisorernas berättelse.
Ingen av revisorerna var närvarande på mötet varför ordföranden föredrog revisorerna berättelse för verksamhetsåret 2017.

§ 10 Fastställande av resultat- och balansräkning för år 2017 samt budget för år 2018.
Föreningens kassör, Bengt Åke Ahlsén, föredrog årsbokslut. för år 2017 samt budget för år 2018.
Årets resultat visar på ett minus på 2.605 kr.

I balansräkningen skrevs tillgångarna till 201.016 kr.
Mötet godkände årsbokslut och balansräkning för 2017.

§ 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2017.
Mötet beslutade att bevilja styrelsen full ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

§ 12. Godkännande av ersättning till kommittéerna och styrelsen.
Mötesordförande Marianne Welander informerade mötet om att ingen ersättning utgår till styrelsemedlemmar och revisorer för dess arbete inom föreningen.

§ 13. Godkännande av verksamhetsplan för år 2018.
Ordförande Marianne Welander föredrog verksamhetsplanen för år 2018 som godkändes av årsmötet.

§ 14. Behandling av inkomna motioner
Inga motioner har inkommit till årsmötet

§ 15. Beslut om årsavgift för år 2019.
Styrelsen föreslog årsmötet att medlemsavgiften för år 2019 höjs med 10 kr. till 220 kr.

Mötet beslöt enligt styrelsens förslag.

§ 16. Beslut om antalet ledamöter i styrelsen.
Beslöts att antalet ledamöter i styrelsen skall vara 8, dvs ordförande plus 8 ledamöter.

§ 17. Val av ordförande i föreningen för år 2017.
Mötet beslöt
enligt valberedningens förslag att omvälja Marianne Welander till ordförande i föreningen för år 2018.

§ 18. Val av 4 styrelseledamöter för år 2017 och 2018.
Valberedningen föreslog omval av Aina Nyberg och Lars Engberg för år 2018 och 2019.

Mötet beslöt enligt valberedningens förslag.

§ 19. Nyval av två ledamöter i styrelsen för år 2018 och 2019.
Mötet
beslöt enligt valberedningens förslag att välja Ulla-Britt Ljunggren och Ragnhild Smette som ledamöter i styrelsen för år 2018 och 2019.

§ 20. Val av revisorer för år 2017 och 2018.

Beslöt enligt valberedningens förslag att omvälja Sture Kahlman och Marita Granqvist som revisorer för år 2018 och 2019.

§ 21. Val av ombud till distriktets årsstämma 2017.
Mötet beslöt
enligt styrelsens förslag att överlämna denna fråga till styrelsen att utse 5 styrelsemedlemmar att representera föreningen vid distriktets årsstämma 2018.

§ 22. Val av representanter till KPR.
Mötet beslöt enligt valberedningens förslag att omvälja Gunnar Simonsson och Aina Nyberg som ledamöter i KPR.

§ 23. Beslut om antalet ledamöter i valberedning.
Beslöts att valberedningen skall bestå tre medlemmar.

§ 25. Val av ordförande och ledamöter i valberedningen

Erik Berggren har avsagt sig omval som ordförande i valberedningen.

Valberedningen förslog Folke Åsberg som ny ordförande och Monika Hurtig som ledamöter i valberedningen. Mötet beslöt enligt valberedningens förslag

Valberedningen saknar namn på en tredje ledamot i valberedningen varför denna plats lämnas vakant tills vidare.

§ 25. Övriga Frågor.

Ordförande Marianne Welander informerade mötet om ”Läs och resgruppens” förslag om en bussresa till Krakow till våren eller till hösten.

§ 27 Mötet avslutas.
Ordf. Marianne Welander förklarade mötet avslutat.

 

Marianne Welander                                                        Arne Sandelin
Ordförande                                                                                      Sekreterare

 

Justeras:


Rita Engberg                                                                  Lars Engberg

 

 

Bokslut 2017: