Årsmötet 2019

 

Dagordning

SPF Seniorerna Tanumskustens årsmöte

den 21 febr. 2019

    Parentation.

1.        Mötet öppnas

2.        Val av ordförande för mötet.

3.        Val av sekreterare för mötet.

4.        Val av 2 justerare av protokollet, tillika rösträknare.

5.        Godkännande av mötets stadgeenliga kallelse.

6.        Godkännande av dagordningen.

7.        Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2018.

8.     .  Revisorernas berättelse

9.        Fastställande av resultat- och balansräkning för 2018 samt budget för 2019.

10.                                  Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2018.

11.                                  Beslut om ev. ersättning till styrelse och revisorer.

12.                                  Godkännande av verksamhetsplan för 2019.

13.                                  Behandling av inkomna motioner.

14.                                  Beslut om årsavgift för år 2020

15.                                  Beslut om antalet ledamöter i styrelsen.

16.                                  Val av ordförande i föreningen för år 2019.

17.                                  Val av 4 styrelseledamöter.

18.                                  Val av revisorersersättare för år 2019 och 2020.

19.                                  Val av ombud till distriktets årsstämma 2019.

20.                                  Val av representanter till KPR för 2019 (Kommunala Pensionärsrådet).

21.                                  Beslut om antal ledamöter i valberedningen för 2019

22.                                  Val av ordförande och ledamöter i valberedningen samt en ersättare.

23.                                  Övriga frågor.

24.                                  Mötet avslutas