Stadgar för SPF Seniorerna

Normalstadgar för förening

§ 1 Namn

Föreningens namn är SPF Seniorerna Tanumskusten inom

Bohus distriktet av SPF Seniorerna.

Föreningens organisationsnummer är 802415-0669.

Föreningen är ideell samt partipolitiskt och religiöst obunden.

§ 2 Ändamål

Föreningen har till uppgift att främja SPF Seniorernas mål genom att

• informera medlemmarna i frågor som berör dem

• verka för gemenskap, trygghet och trivsel bland medlemmarna

• tillvarata medlemmarnas intressen på det lokala planet, t ex i KPR

• aktivt verka för att ansluta personer som enligt § 3 kan erhålla

medlemskap

• i övrigt bedriva verksamhet som främjar förståelse och solidaritet

mellan generationerna

Samverkan bör ske mellan föreningarna i distriktet.

§ 3 Medlemskap

Medlemskap beviljas den som har rätt att uppbära pension av något slag

samt den som är gift eller sambo med medlem.

Beviljat medlemskap gäller i endast en förening av SPF Seniorerna.

Medlemskap gäller från den dag medlemsavgiften är betald.

Vänmedlem kan man vara i en eller flera andra föreningar i SPF

Seniorerna om viss avgift erlägges. Vänmedlem har ej rösträtt och kan

ej inneha styrelseuppdrag.

När medlem flyttar till en annan förening skall överföring ske senast

1 december.

5

§ 4 Möten

Mom. 1 Tid för årsmöte, kallelse, motioner

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmöte hålls före

februari månads utgång.

Till årsmötet kallas föreningens medlemmar genom annonsering

på hemsidan eller genom personlig kallelse per brev eller e-post senast sex

veckor före mötet.

Motion till ordinarie årsmöte kan väckas av medlem.

Motion ska ha kommit föreningsstyrelsen tillhanda senast sex veckor

före årsmötet.

Föredragningslista, valberedningens förslag och andra handlingar som

ska behandlas på årsmötet ska hållas tillgängliga på hemsidan för medlemmarna

senast en vecka före mötet.

Efter årsmötet ska protokoll, verksamhetsberättelse och årsbokslut skickas

till distriktskansliet inom tre veckor.

Mom. 2 Extra årsmöte

Extra årsmöte hålls då föreningsstyrelsen så beslutar eller då minst en

tredjedel av föreningens medlemmar skriftligen begär det.

Extra årsmöte ska hållas senast två månader efter beslut härom.

Kallelse till extra årsmöte ska ske genom annonsering på hemsidan

eller genom personlig kallelse per brev eller e-post.

Kallelse ska ske senast två veckor efter beslutstillfället.

Extra årsmöte kan endast behandla ärenden som angetts i kallelsen.

I övrigt gäller samma regler som för ordinarie årsmöte.

Mom. 3 Antal möten

Föreningen ska årligen hålla årsmöte samt därutöver minst fem möten

eller sammankomster.

Mom. 4 Rösträtt och yttranderätt

Vid årsmötet har varje närvarande medlem en röst. Röstning kan ske med

fullmakt.

Dock har varje närvarande medlem endast rätt att medföra en fullmakt

avseende endast en person.

Normalsta dgar för Förening

6

Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet och val av

revisorer.

Ledamot av distriktstyrelsen har rätt att närvara och att yttra sig.

Mom. 5 Omröstning

Omröstning sker öppet om inte annat beslutas. Vid fler namnförslag än

det antal som ska väljas, ska valet ske med sluten votering. Som mötets

beslut gäller förslag som fått flest röster. Vid lika röstetal har mötesordföranden

utslagsröst. Vid lika röstetal vid val avgörs detta genom lottning.

Mom. 6 Ärenden vid årsmöte

Vid årsmöte ska bl. a förekomma

• val av mötesfunktionärer

• prövning av att kallelse till årsmötet skett i behörig ordning

• fastställande av föredragningslista

• behandling av styrelsens årsberättelse

• revisorernas berättelse

• beslut om resultat- och balansräkning

• fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

• beslut om ev. ersättningar till styrelse och revisorer

• behandling av motioner

• behandling av förslag från förbundet, distriktet och föreningens styrelse

• beslut om stadgeändring efter ev. kongressbeslut

• beslut om budget och plan för verksamheten

• beslut om årsavgift för nästkommande år

• beslut om antalet styrelseledamöter

• val av ordförande

• val av övriga ordinarie styrelseledamöter

• val av revisorer och ersättare

• val av ombud och ersättare till distriktstämma

• val/nominering i förekommande fall av ledamöter och ersättare

i kommunala pensionärsråd

• beslut om antal ledamöter i valberedningen

• val av valberedningens ordförande och övriga ordinarie ledamöter

i valberedningen

7

§ 5 Styrelse

Mom. 1 Sammansättning

Styrelsen består av ordförande, vice ordförande samt minst tre ledamöter.

Styrelsen ska ha ett udda antal ledamöter.

Ordföranden väljs på ett år. Ledamöterna väljs på två år varav hälften

utses vartannat år. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare

och kassör samt vid behov ett arbetsutskott.

Styrelsen är beslutför då minst halva antalet ledamöter är närvarande.

Revisor och representant för valberedningen kan ges närvarorätt på

styrelsens sammanträden och har tillgång till styrelsens protokoll.

Mom. 2 Uppgifter

Styrelsen leder föreningens verksamhet, svarar för föreningens organisation,

verksamhet och ekonomi. Styrelsen upprätthåller kontakten med

distriktet.

Protokoll utsändes till styrelseledamöter, revisorer och valberedning.

Mom. 3 Valbarhet

Medlem i föreningen är valbar till uppdrag i föreningen. Dock är

medlem som innehar styrelseuppdrag i annan pensionärsorganisation

inte valbar. Anställd av SPF Seniorerna i föreningen är inte valbar till

uppdrag i föreningen.

Ingen bör inneha styrelseuppdrag i mer än åtta år.

§ 6 Avgifter

Central uppbörd

Förbundet kan, om en förening så önskar, insamla avgiften.

Medlem erlägger före den 31 december och senast den 31 januari

medlemsavgiften för det kommande året. Ny medlem erlägger avgift

i samband med inträdesanmälan. Föreningens andel av avgiften överföres

varje månad från förbundet.

Årsmötet fastställer avgift för medlem som tillkommer under året

och för vänmedlem.

Normalsta dgar för Förening

8

Lokal uppbörd

Mom. 1 Avgift till föreningen

Medlem erlägger senast den 1 mars den föregående år beslutade avgiften.

Årsmötet fastställer avgift för medlem som tillkommer under året. Ny

medlem erlägger avgift i samband med inträdesanmälan.

Mom. 2 Avgift till förbundet och distriktet

Senast den 15 mars varje år erlägger föreningen till distriktet fastställda

förbunds- och distriktsavgifter beräknade efter antal medlemmar som vid

ingången av kalenderåret var centralt registrerade i föreningen.

§ 7 Räkenskapsår och revision

Räkenskapsåret omfattar kalenderåret.

Föreningens verksamhet, räkenskaper och förvaltning ska granskas av

de revisorer som valts på årsmötet.

Styrelsen ska senast tre veckor före årsmötet överlämna erforderliga

handlingar till revisorerna.

Revisionsberättelse ska senast två veckor före årsmötet överlämnas till

styrelsen.

§ 8 Valberedning

Valberedningen ska verka för förnyelse i fråga om styrelse och övriga förtroendeuppdrag,

så att många medlemmar blir delaktiga i verksamheten.

Valberedningens förslag utsänds med årsmöteshandlingarna och hålls

tillgängligt på hemsidan. Valberedningen bör bestå av tre eller fem ledamöter

men inga ersättare.

§ 9 Hedersmedlemskap/Utmärkelser

Hedersmedlemskap kan av årsmötet tilldelas särskilt förtjänt medlem

i föreningen.

Styrelsen bestämmer om hedersmedlemskap ska följas av särskilda förmåner.

Minnesgåva kan tilldelas den som genom betydelsefulla insatser

inom föreningen under minst fem år gjort sig förtjänt av utmärkelsen.

9

§ 10 Stadgeändring

Stadgar för förening ska i allt väsentligt överensstämma med dessa

normalstadgar.

När kongressen fattat beslut om ändring av normalstadgarna

ska föreningen på nästa årsmöte ändra sina stadgar så att de överensstämmer

med det som beslutats.

Avvikelse från normalstadgar för förening ska fastställas av distriktsstyrelsen.

§ 11 Uteslutning

Medlem som uppträder så att föreningens intressen eller anseende allvarligt

skadas kan uteslutas. Beslut härom ska fattas av föreningsstyrelsen.

Medlem som trots påminnelse inte erlägger beslutad avgift ska avregistreras.

Innan fråga om uteslutning eller avregistrering avgörs, ska medlemmen

lämnas tillfälle att yttra sig.

I beslut om uteslutning ska anges att beslutet kan överklagas hos distriktsstyrelsen

och förbundsstyrelsen på sätt anges i § 12.

§ 12 Överklagande

Medlem kan hos distriktsstyrelsen överklaga beslut av föreningen eller

dess styrelse, om medlemmen anser att

• beslutet inte fattats i stadgeenlig ordning

• beslutet står i strid med stadgarna

Skrivelse med överklagandet ska ha inkommit till distriktsstyrelsen inom

30 dagar från den dag medlemmen fått kännedom om beslutet, dock

senast 3 månader från den dag beslutet fattades.

Distriktsstyrelsen beslutar i ärendet sedan yttrande inhämtats från den

som fattat beslutet. Medlem eller förening som inte är nöjd med distriktsstyrelsens

beslut kan överklaga det hos förbundsstyrelsen. Överklagande

ska ske inom 30 dagar.

Förbundsstyrelsen ska, innan beslut fattas, inhämta yttrande från distriktsstyrelsen.

Normalsta dgar för Förening

10

§ 13 Upplösning/Sammanslagning

Upplösning av föreningen eller sammanslagning med annan SPF Seniorernaförening

ska beslutas av två på varandra följande årsmöten, varav ett

ordinarie och ska biträdas av minst fyra femtedelar av antalet närvarande

medlemmar. Om upplösning sker eller föreningen beslutar utträda ur SPF

Seniorerna ska samtliga handlingar och tillgångar överlämnas till distriktet.

Före beslut ska samråd ske med distriktsstyrelsen.

Sker upplösning genom likvidation ska samtliga handlingar och återstående

tillgångar överlämnas till distriktet. Sker upplösningen genom

fusion går föreningen antingen upp i en annan förening i SPF Seniorerna

eller går föreningen jämte annan förening tillsammans upp i en för ändamålet

nybildad förening inom SPF Seniorerna.

Medlemmarna i den överlåtande föreningen blir medlemmar i den övertagande

föreningen, den överlåtande föreningen upplöses utan likvidation

och dess tillgångar och skulder övertas av den övertagande föreningen.

11

Normalstadgar för distrikt

§ 1 Namn

Distriktets namn är SPF Seniorerna ……………………………………

distriktsnamnet.

Distriktets organisationsnummer är ……………………………………

Distriktet är en ideell organisation som är partipolitiskt och religiöst

obunden.

§ 2 Ändamål

Distriktet ska främja SPF Seniorernas mål genom att

• anordna utbildningar, studiedagar, informationskonferenser,

kulturdagar, tävlingar och andra sammankomster för föreningarna

• ge information om SPF Seniorerna till medlemsföreningar,

allmänheten och media

• verka för samordning av den verksamhet som bedrivs av pensionärsråden

inom landsting och kommuner

• verka för nybildning av föreningar

§ 3 Organisation

Distriktet består av föreningar i SPF Seniorerna i ett län eller motsvarande,

där gränserna fastställs av förbundsstyrelsen.

Inom distriktet kan närliggande föreningar samverka i kretsar.

§ 4 Stämma

Mom. 1 Tid för stämma, kallelse, motioner, valberedning

Stämman är distriktets högsta beslutande organ. Stämma ska årligen hållas

senast den 15 april.

Normalsta dgar för distrikt