Startsida Styrelse Kommittér Anslagstavla Månadsmöten Länkar Aktiviteter Studiecirklar Bli medlem  

 

Studiecirklar 2018-2019

 

Textruta: 0ryssa för dina önskemål
 
 
Information och anmälan om kursdeltagande kan göras till:
 Ulla-Britt Ljunggren, 0525-22341, 070-560 7382
E-post: fam.ljunggren@yahoo.se

   

   

   

 

 

 

INFORMATION OM STUDIEFÖRBUNDET VUXENSKOLANS KOLLEKTIVA OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING HOS LÄNSFÖRSÄKRINGAR

Kontaktperson i försäkringsfrågor är försäkringsmäklare Peter Edström, IQ Assurance

Telefon 070-766 78 33, fax 08-544 039 77, e-post:peter.edstrom@iqassurance.se

Försäkringsnr:4704463. Skador skall anmälas omgående. Försäkringsbelopp: Invaliditetsbelopp 10 basbelopp

Dödsfall 1 basbelopp

Läke-,rese- & tandskadekostnader Utan beloppsbegränsning i 5 år

Kläder, glasögon 0,5 basbelopp Merkostnader 3 basbelopp Kostnader för hjälpm. vid invaliditet Ingår Krishantering Ingår

Sveda och värk Ingår

Ärrersättning Ingår

Medicinsk invaliditet ingår ej för tandförlust eller tandskada.

Försäkringsbeloppet för invaliditet nedsätts med 5% då den försäkrade fyllt 56 år och därefter med ytterligare 5% för varje år som de försäkrades ålder överstiger 55 år.

Olycksfall: Med olycksfall menas ofrivillig kroppsskada orsakad av plötslig yttre händelse. Olycksfallsskadan skall ha krävt läkarbehandling.

Försäkrade: Studieförbundet Vuxenskolans samtliga deltagare i studiecirklar, övrig folkbildning samt annan verksamhet och förbundets styrelseledamöter centralt, regionalt samt lokalt. Utländska besökare omfattas ej utan måste komplettera med en läkekostnadsförsäkring för utlänningar i Sverige.

Försäkringen omfattar olycksfallsskada som drabbar de försäkrade under deltagande i studiecirklar, övrig folkbildning samt konferenser, samman- träden och förrättning i vuxenskolans regi samt under den direkta färden Färden till och från sådan verksamhet.

Intyg vid skada: Vid anmälan om skada erfordras att ansvarig person för verksamheten på skadeanmälan bekräftar att den skadade omfattas av försäkringen.

En förutsättning för rätt till ersättning vid skada är att den försäkrade

*snarast anlitar läkare

*under sjuktiden står under fortlöpande läkartillsyn

*iakttar läkares föreskrifter

*följer Länsförsäkringars anvisningar

Sport och idrott: Efter det den försäkrade fyllt 16 år tillämpas nedanstående inskränkningar Försäkringen gäller inte vid olycksfallsskada som drabbar den försäkrade under deltagande i fallskärmshoppning, segelflygning, ballongflygning, drakflygning eller liknande, under deltagande i boxning, brottning, judo

eller karate eller därmed jämförlig idrottsutövning eller under deltagande i särskilt anordnad hastighetstävling med bobsleigh, rodel eller motorfordon eller under träning härför.

Olycksfallsskada som drabbar den försäkrade under deltagande i match i lagidrott såsom fotboll, handboll, bandy, ishockey eller rugby som representant för idrottsförbund eller annan idrottsförening än korporationsidrottsförening berättigar inte till ersättning för läke-, tand- skade och resekostnader och ej heller till ersättning för kläder och glas- ögon. Skolidrott jämställs med korporationsidrott.