Mötesförsäkring

Mötesförsäkringen, avtalsnummer 7890, är en olycksfallsförsäkring. Den gäller utan särskild ansökan och omfattar medlem i SPF Seniorerna. En förutsättning för att omfattas av försäkringen är att du är bosatt och folkbokförd i Sverige och att du inte tidigare varit medlem i SPF Seniorerna. Försäkringen betalas av förbundet. 

Försäkringen gäller

  • under möte eller annat arrangemang anordnat av SPF Seniorerna,
  • under oavlönat uppdrag, förmedlat genom SPF Seniorerna
  • under den direkta färden till och från ovanstående aktiviteter

Den som ansluts till försäkringen ska vara bosatt och folkbokförd i Sverige. Försäkringen upphör att gälla när försäkringstagaren inte längre är medlem i SPF Seniorerna.  

En olycksfallsskada är den kroppsskada som försäkringstagaren ofrivilligt drabbas av genom en plötslig yttre händelse - olycksfall. 

Omfattning

  • Läkekostnader
  • Tandskadekostnader
  • Resekostnader
  • Merkostnader, högst 0,5 prisbasbelopp*
  • Rehabiliteringskostnader, högst 2,0 prisbasbelopp
  • Invaliditet, högst 1,5 prisbasbelopp
  • Dödsfall på grund av olycksfallsskada, 0,2 prisbasbelopp

Försäkringsgivare är Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ).

Vid inträffad skada, fylls skadeanmälan i och lämnas/skickas till den lokala föreningen inom SPF Seniorerna som arrangerade aktiviteten där skadan inträffade.  

Om medlem har en egen olycksfallsförsäkring, till exempel SPF Seniorernas medlemsförsäkring, ska ersättning i första hand lämnas från denna.

För vidare information se villkor mötesförsäkring.

* Prisbasbeloppet (PBB) för 2015 är 44 500 kr.